Wystawa główna / Main exhibition

Zapierający dech Pomiędzy Codziemnością i Snem / Breathtaking – Between the Everyday and a Dream

 


Artyści / artists: 
Anne Ferran, Aurora Lubos, Bartłomiej Ponikiewski, Caroline Rothwell, Cathy Carter, Ed Osborn, Eliza Proszczuk i Łukasz Kowalski, Eva Grubinger, Jarek Lustych, Jordi Colomer, Katarzyna Swinarska, Matthew Cowan, Nancy Holt, Paweł Kleszczewski i Kasia Zimnoch, Robert Smithson, Shana Robbins, Tereza Buskova, Weilun HA, Zuza Golińska.

Miejsce / Place:
Trafostacja Sztuki w Szczecinie oraz Galeria R+ (Akademia Sztuki w Szczecinie), prace site-specific na terenie miasta (Jarek Lustych).

PL:
Wizerunek Szczecina repozycjonowany jest obecnie jako miejsce stymulujące do kreatywnego myślenia, innowacyjnych działań oraz rozwoju nowych technologii. Proces rebrandingu miasta opiera się na poetyckiej i tajemniczej wizji Dryfującego Ogrodu (ang. Floating Garden). Koncepcja ta już u samych swych podstaw ma życie, witalność i kreatywność, wywodząc się ze znanych od wieków „pływających ogrodów” (Chinampa) uprawianych przez rdzennych mieszkańców meksykańskiej krainy jezior. Stała się ona bezpośrednią inspiracją dla artystów, w tym w szczególności dla Roberta Smithsona w pracy „Floating Island” (1970-2005).

Oparty na sugestywnej wizji dryfującego ogrodu wizerunek Szczecina przyciągającego innowacyjnych twórców, w połączeniu z portowym charakterem miasta, bezpośrednią bliskością dawnej Europy Zachodniej, coraz większego zróżnicowania kulturowego oraz poczucia nieograniczonych możliwości wywołanego obecnością licznych niezagospodarowanych, otwartych miejskich przestrzeni i przestronnych ulic pobudziły moją wyobraźnię i stały się bezpośrednią inspiracją do stworzenia niniejszej koncepcji kuratorskiej. Festiwal Zapierający dech: inSPIRACJE 2017 obejmuje zarówno wystawy w prezentowane galeriach jak i projekty eksponowane w przestrzeni publicznej.

Zapierający dech skupia się na wodnym charakterze i historii Szczecina oraz na oddechu jako podstawowej, współdzielonej przez wszystkie istoty życiowej siły. Zapierający dech łączy w sobie zróżnicowane idee i doświadczenia takie jak dryfowanie, tonięcie, odczuwanie pragnienia, zaczerpywanie oddechu, inspiracja, ogrody wodne, życie na rzece, rosnące poziomy wody, tereny zalewowe, proekologiczny aktywizm, postindustrialne nadrzeczne krajobrazy, granice, migracje, cielesne i wspólnotowe rytuały, kąpiele oraz dzikość i nieprzewidywalność wody.ANG:
Szczecin is re-positioning itself as a meeting place for creative minds, innovative thinkers and technology experimentation. Its rebranding is poetic and mysterious: Floating Garden. This idea already has its roots in life and creativity. First there are the centuries-old floating gardens (Chinampa) created by the peoples of the central lake system of Mexico; and it is an idea that has taken form in artists’ works, most notably Robert Smithson’s Floating Island (1970-2005).

The idea of Szczecin attracting innovative thinkers under the evocative notion of a floating garden; together with Szczecin’s port character, nearness to the former Western Europe and emerging multi-culturalism; and the sense of possibility evoked by its wide open urban spaces and boulevards have captured my imagination and influenced my thinking. The art projects of Breathtaking: inSPIRACJE 2017 Festival are characterised by gallery exhibitions as well as public sites outside the gallery.

Breathtaking brings attention to Szczecin’s watery character and history; and to breath as a shared life force. Breathtaking gathers ideas and experiences as diverse as floating, sinking, thirst, taking breath, inspiration, water gardens, living on the river, rising water levels, flood plains, environmentalism, post-industrial riverine landscapes, borders, migrations, bodily and social rituals, bathing and watery wildness.

Rob Garrett